Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Interior Finishers: de besloten vennootschap Interior Finishers, gevestigd te Barneveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87026473.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Interior Finishers een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel als bepalingen zoals die in dit document zijn opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Interior Finishers voor de klant gaat uitvoeren. Hieronder worden onder andere verstaan maar niet uitsluitend: het als (bouw)aannemer uitvoeren van klussen zoals onder andere, maar niet beperkt tot, stuc-, behang- en schilderwerk, gipskartonafwerking, akoestische plafonds, speciaal behang, decoratieve afwerking maar ook projectbegeleiding, afbouw en contact met aannemers, particulieren en/of andere afbouwende partij.

1.5. Producten: alle producten die Interior Finishers aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het leveren van de benodigde (bouw)materialen.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Interior Finishers en de klant op basis waarvan Interior Finishers de diensten zal gaan uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens die de klant aan Interior Finishers aanlevert.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail of digitale berichtgeving zoals WhatsApp.

1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Interior Finishers worden verstrekt, ingevoerd, opgeslagen en verwerkt.

1.9. Website: www.interior-finishers.nl.


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Interior Finishers gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door een akkoord via de e-mail, of het online accepteren van een offerte, en expliciet akkoord te geven, verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan.

2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd die door Interior Finishers zijn ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze overeenkomst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst.

2.6. Interior Finishers mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten.

2.7. Als Interior Finishers de algemene voorwaarden wijzigt, zal Interior Finishers de klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

2.8. In geval van een wijziging van de algemene voorwaarden mag de klant de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden geldig worden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden.

2.9. Interior Finishers en de klant zullen in overleg een nieuwe bepaling opstellen om de ongeldig verklaarde bepaling te vervangen. Hierbij moet het doel en de strekking van de ongeldig verklaarde bepaling in het achterhoofd worden gehouden.


ARTIKEL 3. AANBOD

3.1. Als een aanbod van Interior Finishers een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant het aanbod niet binnen die 30 dagen accepteert, vervalt het aanbod. Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid en de planning van Interior Finishers.

3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag Interior Finishers het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.

3.3.Interior Finishers geeft in het aanbod aan welke dienst, welk product of gekozen pakket wordt aangeboden, welk tarief hievoor wordt gehanteerd en/of het gebruikelijke uurtarief met een geschat aantal uren. De offerte bevat tevens een indicatie van het aantal bruto m2, de benodigde materialen, materiaalkosten, technieken, uren, stelposten, meer- en/of minderwerk en locatie specifieke bepalingen. De calculatie is te allen tijde onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag Interior Finishers de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.

3.5. Het aanbod en/of de speciale actie geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.6. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

3.7. Interior Finishers mag een aanbetaling van 30% van het overeengekomen tarief aan de klant in rekening brengen. De werkzaamheden zullen pas starten nadat de betaling is voldaan. Tenzij anders overeengekomen, wordt het restantbedrag in één termijn aan de klant gefactureerd.

3.8. Interior Finishers mag de tarieven tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Interior Finishers is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van de volgende (onvoorziene) omstandigheden zich voordoet of voordoen: stijging van de kosten van meer dan 3% van de (bron)materialen of diensten van derden die nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst. In alle gevallen zal Interior Finishers in overleg met de klant de verhoging van de prijs geheel of gedeeltelijk aan de klant doorberekenen.

3.10. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en mag als zodanig in rekening worden gebracht.

3.11. Interior Finishers kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.


ARTIKEL 4. OVEREENKOMST, MEERWERK, ONTBINDEN EN ANNULEREN

4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant akkoord via de e-mail stuurt of een offerte online accepteert. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door Interior Finishers en de klant zijn geaccepteerd.

4.2. Na het sluiten van de overeenkomst zal Interior Finishers binnen de afgesproken termijn starten met de werkzaamheden. Als de klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt Interior Finishers de acceptatie van het aanbod. Zolang Interior Finishers de acceptatie niet heeft bevestigd, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

4.3. Derden kunnen worden ingehuurd vanwege de omvang van de opdracht, extra expertise of drukte aan de kant van Interior Finishers. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een derde partij zich bij Interior Finishers voegt, zal deze derde partij pas aangesteld worden na overleg met de klant.

4.4. Als Interior Finishers door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van het opstellen van het aanbod nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in het aanbod, mag Interior Finishers de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening brengen.

4.5. Wanneer door meerwerk het tijdstip van (af)levering wijzigt, stelt Interior Finishers de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4.6. Als de klant een overeenkomst tussentijds wil ontbinden is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding te betalen voor de al uitgevoerde werkzaamheden met een minimum van 30% van het overeengekomen tarief.

4.7. Wanneer de klant een overeenkomst voor aanvang van de werkzaamheden wil annuleren is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 30% van het overeengekomen tarief.

4.8. In aanvulling op artikel 4.6 en 4.7 is de klant in ieder geval verplicht om geleden verlies, gederfde winst en in ieder geval de kosten voor ingekochte materialen en/of ingehuurde derden te vergoeden.

4.9. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken.


ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Iedere overeenkomst tussen Interior Finishers en de klant is een inspanningsverplichting waarbij Interior Finishers de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Interior Finishers kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als het resultaat niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.

5.2. Interior Finishers zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan Interior Finishers levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. In sommige gevallen is Interior Finishers bevoegd een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. Het is de klant niet toegestaan deze naamsvermelding te verwijderen, behalve als anders is overeengekomen.

5.4. In aanvulling op artikel 5.3 is Interior Finishers ook bevoegd om voor promotionele doeleinden, voor bijvoorbeeld een portfolio of referenties, de gegevens van de klant en voor- en na foto’s van de opdracht op de website en/of social media kanalen te publiceren.

5.5. De klant is verplicht om Interior Finishers te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs moet weten dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt in ieder geval het leveren van recente en juiste plattegronden, tekeningen en afmetingen verstaan. De klant is in ieder geval altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de plattegronden, tekeningen, afmetingen en het aanvragen/in het bezit hebben van de juiste vergunningen.

5.6. De klant is in ieder geval verplicht Interior Finishers onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, belangrijke informatie betreffende de uitvoering van de dienst zoals wijzigingen in plattegronden, tekeningen en/of afmetingen, vergunningen of overige informatie waar Interior Finishers om verzoekt. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn.

5.7. Als de klant de gegevens uit artikel 5.5 en 5.6 niet of niet-tijdig aan de klant beschikbaar stelt en de uitvoering van de werkzaamheden daardoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Daarnaast mag Interior Finishers eenzijdig besluiten om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de gegevens door Interior Finishers zijn ontvangen.


ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.5. snel aan Interior Finishers te melden.

6.3. De klant is verplicht om klachten over de door Interior Finishers geleverde diensten en/of producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na constatering van het gebrek maar uiterlijk binnen 60 dagen na afronding van de opdracht, aan Interior Finishers te melden. Interior Finishers streeft ernaar binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.

6.4. De klant is verplicht Interior Finishers een redelijk termijn te geven om de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

6.5. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Interior Finishers van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant moet zelf reservekopieën maken van alle materialen en/of gegevens die Interior Finishers nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij verlies van deze materialen en/of gegevens is Interior Finishers niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortkomt.

6.7. Interior Finishers sluit alle diensten en producten uit van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Producten en/of diensten die worden uitgesloten zijn:

  • producten die door Interior Finishers tot stand zijn gebracht volgens specificaties en/of afmetingen van de klant;
  • zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

6.8. De klant is te allen tijde verplicht de documentatie, zoals adviezen, maten, ontwerpen en tekeningen (bouwkundige/bouwtechnische tekeningen uitgesloten) welke Interior Finishers aan de klant aanlevert, tijdig te beoordelen en te controleren op juistheid. Interior Finishers voert geen opdrachten uit zonder akkoord van de klant.

6.9. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van adviezen gegeven door Interior Finishers tijdens de uitvoering van de opdracht. Tevens is Interior Finishers niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de planning van de uitvoering van het door Interior Finishers gegeven advies. Interior Finishers aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de klant wijzigingen aanbrengt aan het opgeleverde.


ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Interior Finishers leveringstermijn verschilt per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen.

7.2. De klant moet de benodigde gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 5.5 en eventuele aanvullende gegevens om een juiste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, binnen 14 dagen na acceptatie van het aanbod aan Interior Finishers aanleveren.

7.3. Genoemde levertermijnen zijn altijd richtlijnen, deze termijn is nooit definitief. Als de levertermijn wordt overschreden, betekent dit niet automatisch dat Interior Finishers in gebreke is.

7.4. Als de levertermijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden, kan de klant de overeenkomst alleen ontbinden als Interior Finishers na een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn de levering alsnog uitvoert en de verplichtingen niet nakomt.

7.5. De klant is verplicht datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Interior Finishers mogelijk te maken. Hieronder wordt onder andere verstaan het leveren van de gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 7.2.

7.6. Als door toedoen van Interior Finishers de levering vertraging oploopt door ziekte of vanwege andere onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden, zal Interior Finishers dit zo snel mogelijk schriftelijk dan wel telefonisch aan de klant meedelen.


ARTIKEL 8. BETALING

8.1. Zodra het aanbod door de klant is geaccepteerd, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief.

8.2. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8.3. Interior Finishers biedt de klant de mogelijkheid om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de termijn betaling(en) niet-tijdig worden voldaan, is Interior Finishers bevoegd de werkzaamheden uit te stellen tot de betalingsachterstand is ingelopen.

8.4. Als de zakelijke klant niet-tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen. In geval van een particuliere klant worden de wettelijke BIK tarieven in rekening gebracht.

8.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of overlijden aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Interior Finishers onmiddellijk opeisbaar.

8.7. In aanvulling op artikel 8.6 heeft Interior Finishers het recht de uitvoering van de werkzaamheden of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. Alle door Interior Finishers geleverde producten en/of diensten blijven eigendom van Interior Finishers totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Interior Finishers zijn betaald.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Interior Finishers verzonden facturen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan Interior Finishers kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Interior Finishers een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.


ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde diensten, producten, documentatie en/of materialen zoals, maar niet uitsluitend, gemaakte ontwerpen berusten bij Interior Finishers tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de geleverde diensten, producten, documentatie en/of materialen, te verveelvoudigen, doorverkopen, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De intellectuele eigendomsrechten op door Interior Finishers ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van Interior Finishers tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.3. Interior Finishers is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content die via de klant met Interior Finishers wordt gedeeld of ter beschikking is gesteld. Indien de door de klant aangeleverde informatie en/of content op een manier inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, zal de klant Interior Finishers vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden eisen als gevolg van dit handelen van de klant.

9.4. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel, in het bijzonder artikel 9.5, wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht waarbij Interior Finishers recht heeft op een vergoeding ter hoogte van minimaal tweemaal de door Interior Finishers gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

9.5. Indien de klant een ontwerp van Interior Finishers afkeurt, mag dit ontwerp in geen enkel geval door een derde partij alsnog worden uitgevoerd.


ARTIKEL 10. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

10.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve als dit expliciet is toegestaan.

10.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.

10.4. In uitzondering op artikel 10.3. kan Interior Finishers de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat:

  • surseance van betaling aan de klant is verleend;
  • het faillissement van de klant is uitgesproken;
  • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en terugkerende betalingsproblemen;
  • de klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving;
  • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
  • de klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;
  • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van Interior Finishers negeert;
  • er voor Interior Finishers aanwijzingen en/of (nieuwe) feiten en omstandigheden zijn dat Interior Finishers zich niet (meer) naar beste kunnen kan inzetten, bijvoorbeeld vanwege een vertrouwensbreuk met de klant, om de werkzaamheden uit te voeren.

10.5. Interior Finishers zal, indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een situatie uit
artikel 10.4 het resterende bedrag voor de werkzaamheden aan de klant retourneren maar nooit verplicht zijn om een schadevergoeding aan de klant te betalen.

10.6. Als Interior Finishers op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de werkzaamheden heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die Interior Finishers vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De klant is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren of toepassen van kennis, handelingen en/of adviezen van de door Interior Finishers tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast erkent de klant dat eventueel resultaat niet direct zicht- en meetbaar zal zijn en dat eventuele resultaten afhankelijk zijn van de inzet van de klant.

11.2. Indien Interior Finishers op enige wijze aansprakelijk wordt gesteld voor schade, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal het overeengekomen tarief voor de betreffende diensten. Dit bedrag is te allen tijde maximaal het bedrag wat de verzekeraar in dat geval aan Interior Finishers uitkeert. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van de door de klant betaalde facturen in de periode dat de schade is ontstaan.

11.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant Interior Finishers heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant Interior Finishers een redelijke termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer Interior Finishers niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geldt het vereiste van een ingebrekstelling niet.

11.4. In aanvulling op artikel 11.2 is Interior Finishers alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.5. Interior Finishers is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Interior Finishers.

11.6. Interior Finishers is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals gemiste besparingen, kosten voor juridische bijstand, herstelkosten, schade door (bedrijfs)stagnatie en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit artikel 5.5 en 7.2 bij het uitvoeren van de werkzaamheden of wanneer Interior Finishers is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.7. De klant vrijwaart Interior Finishers tegen alle aanspraken van derden, kosten daarbij inbegrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met werkzaamheden die Interior Finishers in het kader van de overeenkomst heeft verricht.

11.8. Interior Finishers is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de juistheid van de constructieberekeningen en/of constructietekeningen bij bouwkundige ingrepen indien deze naar aanleiding van het ontwerp van Interior Finishers uitgevoerd dienen te worden.

11.9. Indien er een bouwkundige ingreep uitgevoerd dient te worden naar aanleiding van het advies van Interior Finishers, is de klant zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een constructeur en/of bouwkundig socialist en het aanvragen van vergunningen dan wel het melden van een bouwkundige ingreep bij de daarvoor bestemde instantie(s).


ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN OVERMACHT

12.1. Interior Finishers is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.

12.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in artikel 12.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 60 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

12.3. Interior Finishers is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Interior Finishers geen invloed op kan uitoefenen. Interior Finishers kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee Interior Finishers een overeenkomst is aangegaan.

12.4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.


ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1. Als de klant in de opdracht bepalingen en/of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, dan zijn deze bepalingen en/of voorwaarden alleen bindend als Interior Finishers deze bepalingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

13.2. Interior Finishers spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

13.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij met betrekking tot de overeenkomst en de werkzaamheden hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt aangegeven of als dat blijkt uit redelijkheid en billijkheid.

13.4. Indien Interior Finishers in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.

13.5. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worden overgedragen als Interior Finishers daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

13.6. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.7. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.

13.8. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Interior Finishers is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Versie: november 2023